Popis kurzů - holandština (nizozemština)

A0 - začátečníci - V tomto kurzu budeme pracovat s učebnicí NIZOZEMŠTINA (NEJEN) PRO SAMOUKY, kterou budeme doplňovat rozličnými výukovými materiály. Kurz je určen pro studenty, kteří se s jazykem ještě nesetkali či studentům, kterým nevadí, že se bude vyučovat od nuly. Zájemci o výuku se naučí zvládat základní komunikaci zhruba v rámci následujících témat: pozdravy, představení se, národnosti, záliby, barvy, dny, měsíce, počítání, jednoduchý popis předmětů a osob, orientace ve městě, základní frazeologie cestování, bydlení; v gramatice: členy, časování sloves, ukazovací zájmena, tázací zájmena, základní předložky, vyjádření děje v přítomnosti, slovosled a zápor v nizozemské větě. Velká pozornost je v tomto kurzu věnována výslovnosti. Během hodiny bude dán prostor k vlastnímu vyjádření, budete procvičovat poslech, psaní i čtení. Důraz bude kladen na rozmanitost a zábavnost výuky, při které se procvičí všechny jazykové dovednosti. Po absolvování kurzu byste měli být schopni jednoduché komunikace a dorozumění v základních situacích. Kurz bude doplňován o rozličné výukové materiály dle uvážení učitele. Od studentů očekáváme pozitivní naladění a aktivní přístup k výuce.

Učebnice: NIZOZEMŠTINA (NEJEN) PRO SAMOUKY vydaná nakladatelstvím LEDA. V průběhu jednoho semestru studenti zvládnou obsah přibližně 4-5 lekcí, přičemž práce s učebnicí je rozšiřována o další materiály v podobě doplňkových cvičení a textů.


A1 - falešní začátečníci
- Kurz je určen studentům, kteří ovládají základy jazyka a navazuje na kurz začátečníků. Zájemci o výuku by již měli ovládat základní komunikaci v rámci následujících témat: pozdravy, představení se, národnosti, záliby, rodina, počítání, jednoduchý popis předmětů a osob, orientace ve městě, základní frazeologie cestování, bydlení; v gramatice: členy, časování sloves, ukazovací zájmena; tázací zájmena, základní předložky, vyjádření děje v přítomnosti, slovosled a zápor v nizozemské větě. Kurz se bude věnovat komunikačním situacím a tematickým okruhům z každodenního života (osobní názory, oblasti společenského života apod.). Kurz systematicky rozvíjí všechny jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní) a jazykové znalosti (gramatika, slovní zásoba, fonetika). Výuka je vedena podle zásad komunikačního přístupu k výuce jazyků s důrazem na nácvik praktických komunikačních dovedností v rámci individuální, párové nebo skupinové práce. Velká pozornost je věnována výslovnosti. Během hodiny bude dán prostor k vlastnímu vyjádření, budete procvičovat poslech, psaní i čtení. Důraz bude kladen na rozmanitost a zábavnost výuky, při které se procvičí všechny jazykové dovednosti. Po absolvování kurzu byste měli být schopni jednoduché komunikace a dorozumění v základních situacích. Hodiny jsou také obohacovány o práci s autentickými holandskými materiály a informacemi o životě ve Nizozemsku.

Učebnice: NIZOZEMŠTINA (NEJEN) PRO SAMOUKY vydaná nakladatelstvím LEDA. V průběhu jednoho semestru studenti proberou přibližně 4-5 lekcí, přičemž práce s učebnicí je rozšiřována o další materiály v podobě doplňkových cvičení a textů.

© 2019 Jazyková škola Strejc | webdesign: Agionet s.r.o.