Angličtina

Angličtina pro děti ve věku 10 - 12 let pro mírně pokročilé (A2) - kurz je vhodný pro děti, které se s angličtinou již setkaly a které si chtějí vylepšit svoji školní angličtinu (předpokládá se, že děti na druhém stupni ZŠ či na osmiletém gymnáziu mají angličtinu coby povinný předmět). Výuka probíhá v malé skupince (max. 6 studentů) pod vedením milé paní učitelky, která má s výukou dětí zkušenosti (učí jak individuálně, tak na ZŠ). Výuka se bude zaměřovat na konverzaci, rozšiřování slovní zásoby a poslechová cvičení. Gramatika bude probírána spíše okrajově. Lekce budou cílit na studentům blízká témata. Učební materiály obstará paní učitelka. Studenti by měli mít složku, do které si budou výukové materiály zakládat. Studenti by měli být schopni časovat sloveso být (i v minulém čase), znát přítomný prostý a průběhový čas, budoucí čas tvořený pomocí will, měli by umět tvořit otázku pomocí do/does a měli by mít dostatečně širokou slovní zásobu pro konverzaci na základní témata (rodina, škola, záliby, jídlo atd.).

Začátečníci - začátečnický kurz je určen těm, kteří se s jazykem ještě nesetkali anebo znají jen pár anglických slov a frází typu '' Hello, How are you ''. Kurz se vyučuje podle učebnice English File Elementary a začíná se od první lekce. Po prvním roce se dojde do cca lekce 5 (v kurzu v malé skupince ještě dále). Studenti se naučí: použití slovesa ''to be'', přivlastňovací zájmena, přivlastňovací pád, sloveso ''to have'', mn.č. podstatných jmen, člen určitý a neurčitý, přítomný čas prostý, průběhový, zmínka padne i o budoucím čase, vyjádření kvantity a míry, předložky of, from, for, to, předpony un-/in-, přípony -er/-y, abeceda, číslovky 1-1000 ....... témata - rodina, práce, cestování, pozdravy, charakter, vzhled, počasí, denní program....... Během hodiny bude dán prostor k vlastnímu vyjádření, budete procvičovat poslech, psaní i čtení. Po absolvování kurzu byste měli být schopní jednoduché komunikace a dorozumění v základních situacích. Kurz bude doplňován o rozličné výukové materiály dle uvážení učitele.

Začátečníci plus - je označení pro začátečnický kurz, který začal v září a je možné se k němu v druhém (letním) semestru připojit. Studenti již nejsou úplnými začátečníky, jelikož mají za sebou půl roku výuky.

Falešní začátečníci - tento kurz navazuje na začátečnický kurz a je určen těm, kteří se s jazykem již setkali, ale myslí si, že již většinu věcí zapomněli. Minimální znalosti, které by studenti měli znát jsou uvedeny výše v popisu začátečnického kurzu. Během jednoho roku studia se studenti mimo jiné naučí: předmětné tvary zájmen, přít. čas prostý - otázka a zápor, min. čas průběhový i prostý, doplňovací otázku, podmětnou otázku, předložky on/in, přípony -ist/-tion, -sion, -ssion, tvary základních nepravidelných sloves v min.času, podmiňovací způsob (would), proberou se témata jako zaměstnání, záliby, hudba, čas, popis osob, restaurace, cestování, příroda, krajina, popis bytu, domu, zranění a nemocnice a ještě mnohem více. Vyučuje se podle učebnice English File Elementary (lekce 6, 7, 8, 9). Pro nejpřesnější zhodnocení svých znalostí doporučujeme osobní kontakt ve škole (při zápisech či v úředních hodinách), kde Vám poradíme s výběrem toho ''pravého'' kurzu pro Vás.

Mírně pokročilí - v kurzech mírně pokročilých se pracuje s učebnicí American English či English File Pre-Intermediate. Na začátku školního roku se věnují první 2-3 hodiny opakování a zjištováníní látky, která dělá studentům největší problémy. Kurz se věnuje komunikačním situacím a tematickým okruhům každodenního života (osobní názory, oblasti společenského života apod.). Kurz systematicky rozvíjí všechny jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní) a jazykové znalosti (gramatika, slovní zásoba, fonetika). Výuka je vedena podle zásad komunikačního přístupu k výuce jazyků s důrazem na nácvik praktických komunikačních dovedností v rámci individuální, párové nebo skupinové práce. Kurz postupuje podle hlavního výukového materiálu, který je nezbytný k účasti v kurzu. Z gramatiky narazíte mimo jiné na podmínkové věty, sloveso + gerundium, sloveso + infinitiv, modální slovesa, stupňování přídavných jmen, předpřítomný čas. Zároveň by měli studenti ovládat gramatiku obsaženou v kurzech začátečníků a falešných začátečníků. Pro nejpřesnější zhodnocení svých znalostí doporučujeme osobní kontakt ve škole (při zápisech či v úředních hodinách), kde Vám poradíme s výběrem toho ''pravého'' kurzu pro Vás.

Středně pokročilí - tento kurz je určen studentům, kteří se věnují jazyku již delší dobu a jsou schopni komunikovat na jakékoliv téma. Studenti by měli mít dobrou znalost všech základních slovesných časů a dostatečnou slovní zásobu nutnou ke komunikaci na rozličná témata. Pracuje se s učebnicemi  English File Intermediate a American English (Advanced). Která z učebnic se u toho kterého kurzu používá, naleznete v tabulce se základními informacemi o kurzu. Kromě učebnic budete na hodinách dostávat doplňkové výukové materiály. V kurzech, které vedou rodilí mluvčí, se učebnice nepoužívá. Pozornost se věnuje ústnímu projevu, pracuje se s audio nahrávkami, internetem, krátkými filmy, aktuálními články, písničkami atd. Pro nejpřesnější zhodnocení svých znalostí doporučujeme osobní kontakt ve škole (při zápisech či v úředních hodinách), kde Vám poradíme s výběrem toho ''pravého'' kurzu pro Vás.

Pokročilí - tento kurz je určen studentům, kteří si jsou svojí angličtinou jisti, kteří nemají problémy se vyjádřit, kteří rozumí psanému textu, mají velkou slovní zásobu, a kteří jsou schopni porozumět mluvenému slovu rodilých mluvčích. Probírají se složitější gramatické jevy nebo ty jevy, o kterých učitel zjistí, že dělají studentům problémy. Vyučuje se podle učebnice English File Upper-Intermediate. V kurzech, které vedou rodilí mluvčí, se učebnice nepoužívá. Výuka je zaměřena na konverzaci na rozličná aktuální témata, ke kterým bude představena příslušná slovní zásoba. Také se překládají anglické texty, pouští videa a audionahrávky a hrají didaktické hry. Od studentů se očekává aktivní způsob zapojení do výuky. Pokud kurz vyučuje rodilý mluvčí, hodina je často více zaměřena na konverzaci a méně na gramatiku. Rozdíl mezi kurzem ''pokročilí'' a ''pokročilí konverzace'' není velký. Jazyková úroveň studentů by měla odpovídat jazykové znalosti nutné ke složení Cambridgeské zkoušky FCE. Pro nejpřesnější zhodnocení svých znalostí doporučujeme osobní kontakt ve škole (při zápisech či v úředních hodinách), kde Vám poradíme s výběrem toho ''pravého'' kurzu pro Vás.

PET - Cambridge - kurz zaměřený na závěrečnou zkoušku pro adepty, kteří jsou schopni vyrovnat se s běžnou komunikací (psanou i mluvenou) s rodilými mluvčími. Měli by být schopni číst jednoduché příručky a články, psát dopisy apod. Ke složení PET je třeba přibližně dvou třetin znalostí nutných pro zkoušku FCE. Zkouška je oblíbená mezi dospívajícími jako předstupeň FCE. Úroveň přípravného kurzu na zkoušku PET odpovídá úrovni A2-B1 dle SERR. PET is an exam for people who can use everyday written and spoken English at an intermediate level. It covers all four language skills — reading, writing, listening and speaking. Preparing for the exam is a popular way to develop and improve your language skills because it provides practical language practice in a variety of everyday work, study and leisure situations. PET reflects the use of language in real life, such as understanding signs and announcements, and is accepted by many employers as proof of ability to use English in clerical, secretarial or managerial jobs. It is also widely accepted for use in jobs where spoken English is necessary such as tourism, retail, construction, manufacturing and engineering. Více o zkoušce na http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-qualifications/preliminary/

FCE Cambridge - tento 90 min. kurz je určen těm, kteří mají po absolvování kurzu chuť složit ve světě uznávanou zkoušku nebo těm pokročilým studentům, kteří by se raději učili v malé skupince žáků. Skládání zkoušky není podmínkou účasti v kurzu. K přípravě na zkoušku budeme používat učebnici FCE Result doplněnou o rozšiřující materiály z jiných učebnic. Kurz je celoroční a počítá se složením zkoušky v letním termínu (cca polovina června). Úroveň přípravného kurzu FCE odpovídá úrovni B2 dle SERR. FCE is an exam for people who can use everyday written and spoken English at an upper-intermediate level. It is an ideal exam for people who want to use English for work or study purposes. Více o zkoušce na: http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-qualifications/first/

CAE - Cambridge - tento 90 min. kurz je určen těm, kteří mají po absolvování kurzu chuť složit ve světě uznávanou zkoušku nebo těm pokročilým studentům, kteří by se raději učili v malé skupince žáků. Skládání zkoušky samozřejmě není podmínkou účasti v kurzu. K přípravě na zkoušku budeme používat učebnici CAE Result doplněnou o rozšiřující materiály z jiných učebnic. Kurz je celoroční a počítá se složením zkoušky v letním termínu (cca polovina června). Úroveň přípravného kurzu na zkoušku CAE odpovídá úrovni C1 dle SERR. Více o zkoušce na: http://www.cambridgeenglish.org/exams-and-qualifications/advanced/

Kavárenská konverzace (různé úrovně) -  tento netradiční kurz je určen všem studentům, kteří preferují výuku v malé skupince mimo prostředí školy (kurz je limitován šesti studenty). Kurzy vede rodilý mluvčí a výuka je zaměřena na konverzaci a rozšiřování slovní zásoby. Kurz je vhodný jak pro studenty, kteří si rádi povídají nad šálkem kávy či skleničkou vína, tak pro ty, kteří se ve školním prostředí a před větším množstvím spolužáků stydí mluvit (a těch je dost:). Výuka probíhá v pravidelný čas v některé z klidných kaváren v centru města.

Obchodní AJ (různé úrovně) -  jak již název vypovídá, tento kurz se bude "točit" okolo obchodu. Konverzační témata bude učitel volit po dohodě se studenty. Na hodinách se bude pracovat s rozličnými učebními materiály (kopie z učebnic, články, materiály stažené z internetu). Studium obchodní angličtiny je vynikajícím způsobem, jak rozšířit stávající znalosti angličtiny a získat v nich jistotu. Kurz se bude věnovat slovní zásobě, slovním spojením, frázím a schopnosti věcného a přesného vyjadřování – stejně tak jako všem dalším dovednostem nutným pro složení zkoušky Cambridge Business English Certificate (BEC), ať už na úrovni Preliminary (B1), Vantage (B2) nebo Higher (C1). K nim patří psaní obchodní korespondence, komunikace na veřejnosti (porady, jednání), porozumění prezentacím a správné používání jazykových struktur. Používáním reálných situací, obchodních případů a současné praxe ze světa byznysu naše kurzy zaujmou a stimulují studenty, kteří chtějí rozšířit své praktické jazykové znalosti a získat tak výhodu před konkurencí.

© 2019 Jazyková škola Strejc | webdesign: Agionet s.r.o.