Popis kurzů - angličtina

A0 - začátečníci - začátečnický kurz je určen těm, kteří se s jazykem ještě nesetkali anebo znají jen pár anglických slov a frází typu '' Hello, How are you ''. Kurz se vyučuje podle učebnice English File Elementary 4th Edition a začíná se od první lekce. Po prvním roce se dojde do cca lekce 4 (v kurzu v malé skupince ještě dále). Studenti se naučí: časování slovesa ''to be'', tvorba otázky, osobní a přivlastňovací zájmena, přivlastňovací pád, sloveso ''to have'', mn.č. podstatných jmen, člen určitý a neurčitý, přítomný čas prostý, tvorba otázky pomocí slovesa "to do", přítomný čas průběhový, zmínka padne i o budoucím čase, vyjádření kvantity a míry, rozkazovací způsob, časové a místní předložky, abeceda, číslovky 1-1000 ....... témata - představení, pozdravy, dny v týdnu, barvy, rodina, práce, cestování, pozdravy, charakter, vzhled, počasí, denní program....... Během hodiny bude dán prostor k vlastnímu vyjádření, budete procvičovat poslech, psaní i čtení. Důraz bude kladen na rozmanitost a zábavnost výuky, při které se procvičí všechny jazykové dovednosti. Po absolvování kurzu byste měli být schopní jednoduché komunikace a dorozumění v základních situacích. Kurz bude doplňován o rozličné výukové materiály dle uvážení učitele. Od studentů očekáváme pozitivní naladění a aktivní přístup k výuce.

A1 - falešní začátečníci - tento kurz navazuje na začátečnický kurz a je určen těm, kteří se s jazykem již setkali, ale myslí si, že již většinu zapomněli. Minimální znalosti, které by studenti měli znát jsou uvedeny výše v popisu začátečnického kurzu. Během jednoho roku studia se studenti z oblasti gramatiky naučí: předmětné tvary zájmen (me, him, her..), minulý tvar slovesa "to be", minulý prostý čas u pravidelných i nepravidelných sloves, vazba "there is, there are", počitatelná a nepočitatelná podstatná jména, "how much a how many", stupňování přídavných jmen, budoucí čas. Proberou se témata jako telefonování, datum a čas, hudba, bydlení, jídlo a stravování, dovolená a cestování, místa a budovy a ještě mnohem více. Vyučuje se podle učebnice English File Elementary 4th edition (lekce 5, 6, 7, 8, 9, 10). Pro nejpřesnější zhodnocení svých znalostí doporučujeme osobní kontakt ve škole (při zápisech či v úředních hodinách), kde Vám poradíme s výběrem toho ''pravého'' kurzu pro Vás.
Během hodiny bude dán prostor k vlastnímu vyjádření, budete procvičovat poslech, psaní i čtení. Důraz bude kladen na rozmanitost a zábavnost výuky, při které se procvičí všechny jazykové dovednosti. Po absolvování kurzu byste měli být schopní  komunikace a dorozumění v základních situacích. Kurz bude doplňován o rozličné výukové materiály dle uvážení učitele. Od studentů očekáváme pozitivní naladění a aktivní přístup k výuce.

A2 - mírně pokročilí - v kurzech mírně pokročilých se pracuje s učebnicí English File Pre-Intermediate 4th Edition. Na začátku školního roku se věnují první 2-3 hodiny opakování a zjištováníní látky, která dělá studentům největší problémy. Kurz se věnuje komunikačním situacím a tematickým okruhům každodenního života (osobní názory, oblasti společenského života apod.). Kurz systematicky rozvíjí všechny jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní) a jazykové znalosti (gramatika, slovní zásoba, fonetika). Výuka je vedena podle zásad komunikačního přístupu k výuce jazyků s důrazem na nácvik praktických komunikačních dovedností v rámci individuální, párové nebo skupinové práce. Kurz postupuje podle hlavního výukového materiálu, který je nezbytný k účasti v kurzu. Z gramatiky narazíte mimo jiné na podmínkové věty, sloveso + gerundium, sloveso + infinitiv, modální slovesa, stupňování přídavných jmen, předpřítomný čas. Zároveň by měli studenti ovládat gramatiku obsaženou v kurzech začátečníků a falešných začátečníků. Pro nejpřesnější zhodnocení svých znalostí doporučujeme osobní kontakt ve škole (při zápisech či v úředních hodinách), kde Vám poradíme s výběrem toho ''pravého'' kurzu pro Vás.
Během hodiny bude dán prostor k vlastnímu vyjádření, budete procvičovat poslech, psaní i čtení. Důraz bude kladen na rozmanitost a zábavnost výuky, při které se procvičí všechny jazykové dovednosti. Kurz bude doplňován o rozličné výukové materiály dle uvážení učitele. Od studentů očekáváme pozitivní naladění a aktivní přístup k výuce.

A2/B1 - kurz pro děti ve věku 12 - 14 let pro mírně až středně pokročilé - kurz je vhodný pro děti, které se s angličtinou již setkaly a které si chtějí vylepšit svoji školní angličtinu (předpokládá se, že děti na druhém stupni ZŠ či na osmiletém gymnáziu mají angličtinu coby povinný předmět). Výuka probíhá v malé skupince (max. 6 studentů) pod vedením milé paní učitelky, která má s výukou dětí zkušenosti (učí jak individuálně, tak na ZŠ). Výuka se bude zaměřovat na konverzaci, rozšiřování slovní zásoby a poslechová cvičení. Gramatika bude probírána spíše okrajově. Lekce budou cílit na studentům blízká témata. Učební materiály obstará paní učitelka. V případě zájmu se lektorka zaměří na opakování a dovysvětlení gramatických jevů, se kterými se studenti setkali ve škole a které jim činí potíže. Studenti by měli mít složku, do které si budou výukové materiály zakládat. Žáci by měli být schopni časovat sloveso být (i v minulém čase), znát přítomný prostý a průběhový čas (i u nepravidelných sloves), budoucí čas tvořený pomocí will i going to, měli by umět tvořit otázku pomocí slovesa "to do" a měli by mít dostatečně širokou slovní zásobu pro konverzaci na základní témata (rodina, škola, záliby, jídlo atd.). Od studentů očekáváme pozitivní naladění a aktivní přístup k výuce.

B1 - středně pokročilí - tento kurz je určen studentům, kteří se věnují jazyku již delší dobu a jsou schopni komunikovat na většinu témat. Studenti by měli mít dobrou znalost všech základních slovesných časů a dostatečnou slovní zásobu nutnou ke komunikaci na rozličná témata. Pracuje se s učebnicemi English File Intermediate Plus 4th Edition a American English Advanced. Která z učebnic se u toho kterého kurzu používá, naleznete v tabulce se základními informacemi o kurzu. Kromě učebnic budete na hodinách dostávat doplňkové výukové materiály. Pozornost se věnuje ústnímu projevu, pracuje se s audio nahrávkami, youtube videy, krátkými filmy, aktuálními články, písničkami atd. Důraz bude kladen na rozmanitost a zábavnost výuky, při které se procvičí všechny jazykové dovednosti. Pro nejpřesnější zhodnocení svých znalostí doporučujeme osobní kontakt ve škole (při zápisech či v úředních hodinách), kde Vám poradíme s výběrem toho ''pravého'' kurzu pro Vás. Od studentů očekáváme pozitivní naladění a aktivní přístup k výuce.

B2 - výše středně pokročilí - tento kurz je určen studentům, kteří si jsou svojí angličtinou již poměrně jisti. Očekává se, že studenti na úrovni B2 dokáží diskutovat a vyjadřovat se k široké škále témat a jsou schopni obhájit svůj názor. Studenti by měli být schopni mluvit natolik plynule a spontánně, aby mohli případně vést běžný hovor s rodilými mluvčími. Probírají se složitější gramatické jevy nebo ty jevy, o kterých učitel zjistí, že dělají studentům problémy. Vyučuje se podle učebnice English File Upper-Intermediate či English File Intermediate Plus 4th Edition. V kurzech, které vedou rodilí mluvčí, se učebnice nepoužívá. Výuka je zaměřena na konverzaci na rozličná témata, ke kterým bude představena příslušná slovní zásoba. Pozornost se věnuje ústnímu projevu, pracuje se s audio nahrávkami, youtube videy, krátkými filmy, aktuálními články, písničkami atd. Důraz bude kladen na rozmanitost a zábavnost výuky, při které se procvičí všechny jazykové dovednosti. Co se gramatiky týče, věnujeme se pouze jevům, na které narazíme v učebnici (pokročilejší gramatika, např. předminulý čas, podmínkové věty, přací věty atd.). Pro nejpřesnější zhodnocení svých znalostí doporučujeme osobní kontakt ve škole (při zápisech či v úředních hodinách), kde Vám poradíme s výběrem toho ''pravého'' kurzu pro Vás. Od studentů očekáváme pozitivní naladění a aktivní přístup k výuce.

B2/C1 - pokročilí - studenti na této úrovni se již umí vyjadřovat plynule a pohotově bez příliš zjevného hledání výrazů. Umí používat jazyk pružně a efektivně pro společenské a pracovní účely a zároveň zvládají přesně formulovat své myšlenky a názory a vhodně navazovat na příspěvky ostatních. Probírají se složitější gramatické jevy nebo ty jevy, o kterých učitel zjistí, že dělají studentům problémy. Vyučuje se podle učebnice English File Upper-Intermediate či English File Intermediate Plus 4th Edition. Výuka je zaměřena na konverzaci na rozličná témata, ke kterým bude představena příslušná slovní zásoba. Práce s učebnicí je obohacována četnými doplňkovými materiály. Na hodinách budou studenti překládat anglické texty, budeme si pouštět videa a audionahrávky a hrát didaktické hry. Důraz bude kladen na rozmanitost a zábavnost výuky, při které se procvičí všechny jazykové dovednosti. Pro nejpřesnější zhodnocení svých znalostí doporučujeme osobní kontakt ve škole (při zápisech či v úředních hodinách), kde Vám poradíme s výběrem toho ''pravého'' kurzu pro Vás. Od studentů očekáváme pozitivní naladění a aktivní přístup k výuce.

PET - Cambridge - kurz zaměřený na závěrečnou zkoušku pro adepty, kteří jsou schopni vyrovnat se s běžnou komunikací (psanou i mluvenou) s rodilými mluvčími. Měli by být schopni číst jednoduché příručky a články, psát dopisy apod. Ke složení PET je třeba přibližně dvou třetin znalostí nutných pro zkoušku FCE. Zkouška je oblíbená mezi dospívajícími jako předstupeň FCE. Úroveň přípravného kurzu na zkoušku PET odpovídá úrovni A2-B1 dle SERR. PET is an exam for people who can use everyday written and spoken English at an intermediate level. It covers all four language skills — reading, writing, listening and speaking. Preparing for the exam is a popular way to develop and improve your language skills because it provides practical language practice in a variety of everyday work, study and leisure situations. PET reflects the use of language in real life, such as understanding signs and announcements, and is accepted by many employers as proof of ability to use English in clerical, secretarial or managerial jobs. It is also widely accepted for use in jobs where spoken English is necessary such as tourism, retail, construction, manufacturing and engineering. Více o zkoušce zde.

FCE Cambridge - tento 90 min. kurz je určen těm, kteří mají po absolvování kurzu chuť složit ve světě uznávanou zkoušku nebo těm pokročilým studentům, kteří by se raději učili v malé skupince žáků. Skládání zkoušky není podmínkou účasti v kurzu. K přípravě na zkoušku budeme používat učebnici Objective First doplněnou o rozšiřující materiály z jiných učebnic. Kurz je celoroční a počítá se složením zkoušky v letním termínu (cca polovina června). Úroveň přípravného kurzu FCE odpovídá úrovni B2 dle SERR. FCE is an exam for people who can use everyday written and spoken English at an upper-intermediate level. It is an ideal exam for people who want to use English for work or study purposes. Více o zkoušce zde

CAE - Cambridge - tento 90 min. kurz je určen těm, kteří mají po absolvování kurzu chuť složit ve světě uznávanou zkoušku nebo těm pokročilým studentům, kteří by se raději učili v malé skupince žáků. Skládání zkoušky samozřejmě není podmínkou účasti v kurzu. K přípravě na zkoušku budeme používat učebnici Objective Advanced doplněnou o rozšiřující materiály z jiných učebnic. Kurz je celoroční a počítá se složením zkoušky v letním termínu (cca polovina června). Úroveň přípravného kurzu na zkoušku CAE odpovídá úrovni C1 dle SERR. Více o zkoušce zde

© 2019 Jazyková škola Strejc | webdesign: Agionet s.r.o.