Čínština

Začátečníci - (vstupní úroveň A0 → výstupní úroveň A1 – A2)

Témata výuky:

· fonetický systém čínského jazyka a jeho čtyři tóny

· číst, psát a používat celosvětově užívanou transkripci čínštiny pinyin

· psát čínské znaky

Gramatika: osobní zájmena, sloveso identifikace "shi", adjektivní přísudek, číslovky, záporné věty se záporkou "bu", tvoření otázek s částicí "ma", tvoření otázek s tázacími slovy, přivlastňování, základní rozdíl mezi větami s 很 a 是 a 在. Pořádek slov v čínské větě, tvoření otázky, příslovce, přívlastek, vypouštění větných členů, vyjadřování neurčitosti, adjektivum ve funkci přísudku, vyjadřování průběhovosti, předmět, komparativ.

Slovní zásoba: Osobní zájmena, země a národnosti, měrová slova a deiktická slova, čísla: 1 – 99, atributivní, modální sloveso hui, základní fráze, atd. Konverzační okruhy: rodina, představení sebe a lidí okolo, základní činnosti běžného života, volný čas, sport, studium, nakupování a jídlo (základní rozdělení a způsoby vyjadřování se), zjišťování informací – cestování, hotel, letiště, restaurace, dny v týdnu, měsíce, zjišťování času, roční období. Jednoduché poslechy na vybraná témata posilující osvojení slovní zásoby a utužení přesné výslovnosti.

Vzdělávací cíl: Cílem kurzu je seznámit účastníky kurzu se základy standardní čínštiny ve zjednodušených znacích obohacené o seznámení s tamní kulturou a způsobem života včetně možnosti přípravy na mezinárodně uznávanou jazykovou zkoušku HSK.

© 2019 Jazyková škola Strejc | webdesign: Agionet s.r.o.