Popis kurzů - francouzština

A0 - začátečníci - V tomto kurzu budeme pracovat s učebnicí Connexions s různými doplňkovými materiály. Zájemci o výuku se naučí zvládat základní komunikaci zhruba v rámci následujících témat: pozdravy, představení se, národnosti, záliby, barvy, dny, měsíce, počítání do 100, jednoduchý popis předmětů a osob, orientace ve městě, základní frazeologie cestování, bydlení; v gramatice: členy, časování běžně používaných sloves v prézentu, être x il y a, přivlastňovací zájmena, ukazovací zájmena; vyjádření děje v přítomnosti, budoucnosti a částečně i v minulosti. Velká pozornost je v tomto kurzu věnována výslovnosti. Během hodiny bude dán prostor k vlastnímu vyjádření, budete procvičovat poslech, psaní i čtení. Důraz bude kladen na rozmanitost a zábavnost výuky, při které se procvičí všechny jazykové dovednosti. Po absolvování kurzu byste měli být schopní jednoduché komunikace a dorozumění v základních situacích. Kurz bude doplňován o rozličné výukové materiály dle uvážení učitele. Od studentů očekáváme pozitivní naladění a aktivní přístup k výuce.

A1 - falešní začátečníci – V tomto kurzu budeme pokračovat učebnicí Connexions. Kurz navazuje na začátečnický kurz a je vhodný i pro studenty, kteří se někdy v minulosti francouzsky učili, ale již hodně zapomněli. V učebnici probereme lekce 5 (6) - 10. Zájemci o výuku by již měli ovládat základní komunikaci v rámci následujících témat: pozdravy, představení se, národnosti, záliby, barvy, dny, měsíce, počítání do 100, jednoduchý popis předmětů a osob, orientace ve městě, základní frazeologie cestování, bydlení; v gramatice: členy, časování běžně používaných sloves v prézentu, être x il y a, přivlastňovací zájmena, ukazovací zájmena; vyjádření děje v přítomnosti a budoucnosti. Kurz se bude věnovat komunikačním situacím a tematickým okruhům z každodenního života (osobní názory, oblasti společenského života apod.). Kurz systematicky rozvíjí všechny jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní) a jazykové znalosti (gramatika, slovní zásoba, fonetika). Výuka je vedena podle zásad komunikačního přístupu k výuce jazyků s důrazem na nácvik praktických komunikačních dovedností v rámci individuální, párové nebo skupinové práce. Velká pozornost je věnována výslovnosti. Během hodiny bude dán prostor k vlastnímu vyjádření, budete procvičovat poslech, psaní i čtení. Důraz bude kladen na rozmanitost a zábavnost výuky, při které se procvičí všechny jazykové dovednosti. Po absolvování kurzu byste měli být schopní jednoduché komunikace a dorozumění v základních situacích. Kurz bude doplňován o rozličné výukové materiály dle uvážení učitele. Od studentů očekáváme pozitivní naladění a aktivní přístup k výuce.

A2 - mírně pokročilí – V tomto kurzu budeme pracovat buď s učebnicí Alter Ego 2/3 nebo Le français pour vous od autorky Marie Pravdové. Název používané učebnice v tom kterém kurzu bude uveden v tabulce se seznamem kurzů. Kurz je vhodný pro všechny zájemce, kteří francouzsky již jednoduše mluví. Studenti by měli být schopni základní komunikace ve všech běžných situacích a umět se vyjádřit i o tom, co se již stalo (passé composé). Kurz se bude věnovat komunikačním situacím a tematickým okruhům z každodenního života (osobní názory, oblasti společenského života apod.). Kurz systematicky rozvíjí všechny jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní) a jazykové znalosti (gramatika, slovní zásoba, fonetika). Výuka je vedena podle zásad komunikačního přístupu k výuce jazyků s důrazem na nácvik praktických komunikačních dovedností v rámci individuální, párové nebo skupinové práce. Během hodiny bude dán prostor k vlastnímu vyjádření, budete procvičovat poslech, psaní i čtení. Důraz bude kladen na rozmanitost a zábavnost výuky, při které se procvičí všechny jazykové dovednosti. Po absolvování kurzu byste měli být schopní jednoduché komunikace a dorozumění v základních situacích. Kurz bude doplňován o rozličné výukové materiály dle uvážení učitele. Od studentů očekáváme pozitivní naladění a aktivní přístup k výuce.

B1 - B2 středně pokročilí - V tomto kurzu budeme pracovat s učebnicí Alter Ego 3 s podporou rozmanitých doplňkových materiálů. Název používané učebnice v tom kterém kurzu bude uveden v tabulce se seznamem kurzů. Od zájemců se vedle výše popsaného očekává schopnost základní komunikace ve všech běžných životních situacích, schopnost vyjádření názoru, žádosti, omluvy, povinnosti, vyjádření toho, co máte a nemáte rádi a proč; dále znalost základních slovesných časů, podmiňovacího způsobu, tvarů a používání subjunktivu. Kurz se bude věnovat komunikačním situacím a tematickým okruhům z každodenního života (osobní názory, oblasti společenského života apod.). Kurz systematicky rozvíjí všechny jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní) a jazykové znalosti (gramatika, slovní zásoba, fonetika). Výuka je vedena podle zásad komunikačního přístupu k výuce jazyků s důrazem na nácvik praktických komunikačních dovedností v rámci individuální, párové nebo skupinové práce. Během hodiny bude dán prostor k vlastnímu vyjádření, budete procvičovat poslech, psaní i čtení. Důraz bude kladen na rozmanitost a zábavnost výuky, při které se procvičí všechny jazykové dovednosti. Po absolvování kurzu byste měli být schopní jednoduché komunikace a dorozumění v základních situacích. Kurz bude doplňován o rozličné výukové materiály dle uvážení učitele. Od studentů očekáváme pozitivní naladění a aktivní přístup k výuce.

© 2019 Jazyková škola Strejc | webdesign: Agionet s.r.o.