Italština

Začátečníci

Učebnice: Nuovissimo Progetto Italiano 1

Zaměříme se zejména na ústní projev a důraz bude kladen především na zvládnutí základních komunikačních situací. Seznámíme se rovněž s podstatnými gramatickými pravidly italského jazyka, které budou nezbytnou podmínkou při jeho dalším studiu. Z učebnice probereme lekce 1-5. Kromě toho budou studenti dostávat i doplňkové výukové materiály.

Chtěli bychom upozornit (a mnohé z Vás i uklidnit), že záměrem kursu není obsáhnout veškerá pravidla, kterými se italština řídí. V rámci časového rozvrhu by to ani nebylo možné. Nutno však podotknout, že v zájmu ucelených a pevných jazykových základů se nejnutnějším pravidlům a danostem vyhnout nelze. Cílem bude především seznámit studenta s nejpoužívanějšími a nejzákladnějšími obraty, které můžeme na Apeninském poloostrově slýchat, a jež komunikaci s obyvateli této krásné a zajímavé země usnadní. Jak všichni dobře víme, Italové s radostí uvítají každou naši snahu komunikovat v jejich (tak krásném) rodném jazyce. V hodinách si budeme trénovat bezprostřední reakce, rozhovory, poslech či práci ve dvojicích/skupinkách.            

Náplň kurzu: schopnost naučit se jednoduše  komunikovat v cizím jazyce; porozumět velmi jednoduchým větám, které se vztahují k samotnému studentovi, rodině, bydlení apod. a k těmto tématům se umět vyjádřit slovem i písmem. Z gramatiky: italská abeceda, výslovnost, člen určitý / neurčitý, slovesa ESSERE, AVERE, číslovky, slovesný systém (pravidelná slovesa), základní seznamovací obraty, zdvořilostní forma – vykání, popis osoby (vzhled, charakter, …), slovesa ANDARE, VENIRE a další nepravidelná slovesa, obraty vyjadřující pozvání a odpovídající reakce na ně, modální (způsobová) slovesa, číslovky – základní + řadové, předložky místa, „Kolik je hodin?“ + dny v týdnu, předložky spojené se členem a jejich použití, předložky místa a popis věcí, v prostoru, zájmena přivlastňovací, komunikační situace (prosba, poděkování), roční období, vyšší základní číslovky a jejich použití v nejběžnějších situacích (ceny, letopočty, datum, …) 

Falešní začátečníci

Učebnice: Nuovissimo Progetto Italiano 1

Náplň kurzu: tento kurz navazuje na kurz začátečníků a je určen těm, kteří zvládnou gramatiku a konverzační témata z kurzu začátečníků - viz výše. Z učebnice probereme lekce 6 - 10. Kromě toho budou studenti dostávat i doplňkové výukové materiály. Kurz se bude věnovat komunikačním situacím a tematickým okruhům z každodenního života (rodina, bydlení, volný čas, režim dne, cestování, ubytování, nakupování, lékařská péče, systém vzdělávání, studium, zaměstnání, životní prostředí, reálie příslušných zemí.). Kurz systematicky rozvíjí všechny jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní) a jazykové znalosti (gramatika, slovní zásoba, fonetika). Výuka je vedena podle zásad komunikačního přístupu k výuce jazyků s důrazem na nácvik praktických komunikačních dovedností v rámci individuální, párové nebo skupinové práce.

Mírně pokročilí

Učebnice: Nuovo Progetto Italiano 1. Libro dello studente 

Náplň kurzu: v kurzu mírně pokročilých se pracuje s učebnicí Nuovo Progetto Italiano 1. Kurz navazuje na úroveň "falešní začátečníci". Na začátku školního roku se věnují první 2-3 hodiny opakování a zjištováníní látky, která dělá studentům největší problémy. Kurz se věnuje komunikačním situacím a tematickým okruhům každodenního života (osobní názory, oblasti společenského života apod.). Kurz systematicky rozvíjí všechny jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní) a jazykové znalosti (gramatika, slovní zásoba, fonetika). Výuka je vedena podle zásad komunikačního přístupu k výuce jazyků s důrazem na nácvik praktických komunikačních dovedností v rámci individuální, párové nebo skupinové práce. Kurz postupuje podle hlavního výukového materiálu, který je nezbytný k účasti v kurzu. Studenti, kteří by se chtěli do tohoto kurzu zapsat by měli ovládat následující gramatické jevy a tématické okruhy: presente indicativo (pravidelná a nepravidelná slovesa), passato prossimo, traspassato, futuro semplice/composto, imperfetto, členy, zájmena tázací, ukazovací, přivlastňovací, osobní, zvratná slovesa, číslovky, předložky.

Středně pokročilí

Učebnice: S. MAGNELLI – T. MARIN : Nuovo Progetto Italiano 1. Libro dello studente; S. MAGNELLI – T. MARIN : Nuovo Progetto Italiano 2. Libro dello studente.

Náplň kurzu: tento kurz je určen studentům, kteří se věnují jazyku již delší dobu a jsou schopni komunikovat na jakékoliv téma. Kurz navazuje na úroveň mírně pokročilých. Studenti by měli mít dobrou znalost všech základních slovesných časů a dostatečnou slovní zásobu nutnou ke komunikaci na rozlišná témata. Pracuje se s učebnicemi Nuovo Progetto Italiano 1 (učebnice se dokončuje), případně 2. Která z učebnic se u toho kterého kurzu používá, naleznete v tabulce se základními informacemi o kurzu. Kromě učebnic budete na hodinách dostávat doplňkové výukové materiály. Pozornost se věnuje ústnímu projevu, pracuje se s audio nahrávkami, internetem, krátkými filmy, aktuálními články, písničkami atd. Studenti nastupující do kurzu by měli znát následující gramatické jevy: presente indicativo (pravidelná i nepravidelná slovesa), passato prossimo, traspassato, futuro semplice/composto, imperfetto, condizonale semplice/compposto, členy, zájmena tázací, ukazovací, osobní, přivlastňovací, 3. a 4. pádu, vztažná, particella CI/NE, zvratná slovesa, číslovky, imperativo, stupňování přídavných jmen, předložky místní a časové.

© 2019 Jazyková škola Strejc | webdesign: Agionet s.r.o.