Popis kurzů - němčina

Němčina pro děti ve věku 10 - 12 let na úrovni A0/A1 - kurz je vhodný jak pro děti, které jsou němčinou nepolíbené, tak pro děti, které se s němčinou již krátce setkaly. Výuka probíhá v malé skupince (max. 6 studentů) pod vedením milé paní učitelky, která má s výukou dětí zkušenosti. Cílem kurzu je osvojit si základy německého jazyka. Důraz bude kladen na správnou výslovnost a na rozvoj komunikačních dovedností. Po skončení kurzu by děti měly ovládat základní gramatiku a měly by být schopny jednodušší konverzace. Jelikož chceme, aby se děti na výuce cítily dobře, bude kurz veden přátelským, uvolněným způsobem. K výuce budeme používat učebnici Wir neu 1 (studenti busou potřebovat učebnici + pracovní sešit). Práci s učebnicí budeme doplňovat rozličnými doplňkovými učebními materiály.

A0 - začátečníci - V tomto kurzu budeme pracovat s učebnicí d.leicht 1, kterou budeme doplňovat rozličnými výukovými materiály. Kurz je určen pro studenty, kteří se s jazykem ještě nesetkali či studentům, kterým nevadí, že se bue vyučovat od nuly. Zájemci o výuku se naučí zvládat základní komunikaci zhruba v rámci následujících témat: pozdravy, představení se, národnosti, záliby, barvy, dny, měsíce, počítání do 100, jednoduchý popis předmětů a osob, orientace ve městě, základní frazeologie cestování, bydlení; v gramatice: členy, časování sloves (slabých, silných, způsobových), přivlastňovací zájmena, ukazovací zájmena, základní předložky, vyjádření děje v přítomnosti, budoucnosti a částečně i v minulosti. Velká pozornost je v tomto kurzu věnována výslovnosti. Během hodiny bude dán prostor k vlastnímu vyjádření, budete procvičovat poslech, psaní i čtení. Důraz bude kladen na rozmanitost a zábavnost výuky, při které se procvičí všechny jazykové dovednosti. Po absolvování kurzu byste měli být schopní jednoduché komunikace a dorozumění v základních situacích. Kurz bude doplňován o rozličné výukové materiály dle uvážení učitele. Od studentů očekáváme pozitivní naladění a aktivní přístup k výuce.

A1 - falešní začátečníci - V tomto kurzu budeme pokračovat učebnicí Themen Aktuell 1. Kurz navazuje na začátečnický kurz a je vhodný i pro studenty, kteří se někdy v minulosti německy učili, ale již hodně zapomněli. V učebnici probereme lekce 5 (6) až 10. Zájemci o výuku by již měli ovládat základní komunikaci v rámci následujících témat: pozdravy, představení se, národnosti, záliby, barvy, dny, měsíce, počítání do 100, jednoduchý popis předmětů a osob, orientace ve městě, základní frazeologie cestování, bydlení; v gramatice: členy, časování běžně používaných, přivlastňovací zájmena, ukazovací zájmena; vyjádření děje v přítomnosti a budoucnosti. Kurz se bude věnovat komunikačním situacím a tematickým okruhům z každodenního života (osobní názory, oblasti společenského života apod.). Kurz systematicky rozvíjí všechny jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní) a jazykové znalosti (gramatika, slovní zásoba, fonetika). Výuka je vedena podle zásad komunikačního přístupu k výuce jazyků s důrazem na nácvik praktických komunikačních dovedností v rámci individuální, párové nebo skupinové práce. Velká pozornost je věnována výslovnosti. Během hodiny bude dán prostor k vlastnímu vyjádření, budete procvičovat poslech, psaní i čtení. Důraz bude kladen na rozmanitost a zábavnost výuky, při které se procvičí všechny jazykové dovednosti. Po absolvování kurzu byste měli být schopní jednoduché komunikace a dorozumění v základních situacích. Kurz bude doplňován o rozličné výukové materiály dle uvážení učitele. Od studentů očekáváme pozitivní naladění a aktivní přístup k výuce.

A2 - mírně pokročilí - V tomto kurzu budeme pracovat s učebnicí Themen Aktuell 2 či Themen Aktuell 3. Studenti by měli být schopni základní komunikace ve všech běžných situacích a umět se vyjádřit i o tom, co se již stalo. Kurz se bude věnovat komunikačním situacím a tematickým okruhům z každodenního života (osobní názory, oblasti společenského života apod.). Na hodinách si prohloubíte základní řečnické dovednosti v kontextu probíraných témat (Familie - Hobbys - Beruf - Mein Arbeitsplatz - Schulerinnerungen - Einladung - Bewerbung - Feiern - Telefongespräche - Reisen). Budete pracovat s cizojazyčnými texty (porozumění neznámému textu – s výskytem běžné slovní zásoby, která se používá v jednoduchém rozhovoru apod.). Kurz systematicky rozvíjí všechny jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní) a jazykové znalosti (gramatika, slovní zásoba, fonetika). Výuka je vedena podle zásad komunikačního přístupu k výuce jazyků s důrazem na nácvik praktických komunikačních dovedností v rámci individuální, párové nebo skupinové práce. Během hodiny bude dán prostor k vlastnímu vyjádření, budete procvičovat poslech, psaní i čtení. Důraz bude kladen na rozmanitost a zábavnost výuky, při které se procvičí všechny jazykové dovednosti. Po absolvování kurzu byste měli být schopní komunikace a dorozumění v základních i méně obvyklých situacích. Kurz bude doplňován o rozličné výukové materiály dle uvážení učitele. Od studentů očekáváme pozitivní naladění a aktivní přístup k výuce.

B1 - středně pokročilí - Tento kurz je určen studentům, kteří se věnují jazyku již delší dobu a jsou schopni komunikovat na většinu témat. Studenti by měli mít dobrou znalost všech základních slovesných časů a dostatečnou slovní zásobu nutnou ke komunikaci na rozličná témata. Pracuje se s učebnicí Themen Aktuell 3. Kromě učebnic budete na hodinách dostávat doplňkové výukové materiály. Od zájemců se vedle výše popsaného očekává schopnost základní komunikace ve všech běžných životních situacích, schopnost vyjádření názoru, žádosti, omluvy, povinnosti, vyjádření toho, co máte a nemáte rádi a proč; dále znalost základních slovesných časů, podmiňovacího způsobu atd. Kurz systematicky rozvíjí všechny jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní) a jazykové znalosti (gramatika, slovní zásoba, fonetika). Výuka je vedena podle zásad komunikačního přístupu k výuce jazyků s důrazem na nácvik praktických komunikačních dovedností v rámci individuální, párové nebo skupinové práce. Pozornost se věnuje ústnímu projevu, pracuje se s audio nahrávkami, youtube videy, krátkými filmy, aktuálními články, písničkami. Důraz bude kladen na rozmanitost a zábavnost výuky, při které se procvičí všechny jazykové dovednosti. Od studentů očekáváme pozitivní naladění a aktivní přístup k výuce.

© 2019 Jazyková škola Strejc | webdesign: Agionet s.r.o.