Němčina

Němčina pro děti ve věku 10 - 12 let na úrovni A0/A1 - kurz je vhodný jak pro děti, které jsou němčinou nepolíbené, tak pro děti, které se s němčinou již krátce setkaly. Výuka probíhá v malé skupince (max. 6 studentů) pod vedením milé paní učitelky, která má s výukou dětí zkušenosti. Cílem kurzu je osvojit si základy německého jazyka. Důraz bude kladen na správnou výslovnost a na rozvoj komunikačních dovedností. Po skončení kurzu by děti měly ovládat základní gramatiku a měly by být schopny jednodušší konverzace. Jelikož chceme, aby se děti na výuce cítily dobře, bude kurz veden přátelským, uvolněným způsobem. K výuce budeme používat učebnici Wir neu 1 (studenti busou potřebovat učebnici + pracovní sešit). Práci s učebnicí budeme doplňovat rozličnými doplňkovými učebními materiály.

Začátečníci
Učebnice: Themen Aktuell 1, nakladatelství HUEBER

Náplň kurzu:
• Schopnost naučit se jednoduše  komunikovat v cizím jazyce; porozumět velmi jednoduchým větám, které se vztahují k samotnému studentovi, rodině, bydlení apod. a k těmto tématům se umět vyjádřit slovem i písmem
• Náplní kurzu je osvojit si základní znalost gramatiky: členy a jejich užití, druhy zájmen, časování sloves (slabých, silných, způsobových), použití základních přídavných jmen a příslovcí, slovosled v německé větě, základní předložky ad.
Výuka formou komunikativní metody

Začátečníci plus - je označení pro začátečnický kurz, který začal v září a je možné se k němu v druhém (letním) semestru připojit. Studenti již nejsou úplnými začátečníky, jelikož mají za sebou půl roku výuky.


Falešní začátečníci
Učebnice: Themen Aktuell 1, nakladatelství HUEBER

Předpokládané znalosti:
• schopnost porozumět velmi jednoduchým větám, které se vztahují k samotnému studentovi, rodině, bydlení apod. a k těmto tématům se umět i vyjádřit, slovem i písmem
• základní znalost gramatiky: členy a jejich užití, zájmena osobní a přivlastňovací, časování sloves (slabých, silných, způsobových), použití základních přídavných jmen a příslovcí, slovosled ve větě, předložky se 3.p., 3. a 4.p., 4. p. – tyto i další gramatické jevy budou znovu opakovány pro lepší upevnění základů jazyka

Náplň kurzu: (A1)
• výuka formou komunikativní metody
• prohloubení základních řečnických dovedností v kontextu probíraných témat (cestování, doprava, nakupování, stravování, hobby ad.)
• práce s cizojazyčnými texty (porozumění neznámému textu – inzeráty, prospekty, jídelníček, jízdní řád apod.)
• procvičování v poslechových cvičeních (telefonáty, rozhovory, hlášení apod.)
• nácvik jednoduchých forem písemných dovedností (dopis, email, poznámky, dotazník aj.)
• v učebnici od 5.(6.) lekce do konce – zvratná slovesa, slovesa s předponami, stupňování přídavných jmen a příslovcí, vedlejší věty, další zájmena, řadové číslovky, závislý infinitiv ad.
 

Mírně pokročilí
Učebnice: Themen Aktuell 1, následně Themen Aktuell 2, nakladatelství HUEBER

Předpokládané znalosti :
- osvojení gramatických jevů
- rozšiřování slovní zásoby v kontextu probíraných konverzačních témat
- porozumění čtenému textu, aplikace při nácviku rozhovorů
- poslech souvislých textů, dialogů, písní, nácvik poslechu řeči z médií
- reálie německy mluvících zemí/ / využití mapy, časopisů, poznatků studentů z cest apod.
- nácvik jednoduchých forem písemných dovedností / dopis, e-mail, žádost o zaměstnání, životopis
- použití získaných znalostí v praxi  / návštěva restaurace, výstavy, obchodního domu, trhů apod.

Náplň kurzu: (A2) Letošní kurz bude opět pracovat s učebnicí, bude soustředěn na práci s již dosaženými znalostmi a jejich rozšiřování. I nadále se také budeme věnovat práci s cizojazyčnými texty a trénování poslechu.
• výuka formou komunikativní metody
• prohloubení základních řečnických dovedností v kontextu probíraných témat (Familie - Hobbys - Beruf - Mein Arbeitsplatz - Schulerinnerungen - Einladung - Bewerbung - Feiern - Telefongespräche - Reisen)
• práce s cizojazyčnými texty (porozumění neznámému textu – s výskytem běžné slovní zásoby, která se používá v jednoduchém rozhovoru apod.)
• procvičování v poslechových cvičeních (nácvik poslechu řeči z médií apod.)
• nácvik jednoduchých forem písemných dovedností (dopis, email se schopností vyjádření vlastních  zkušeností, dojmů a pocitů)

Středně pokročilí
Učebnice: Themen Aktuell 3, nakladatelství HUEBER

Předpokládané znalosti:
• mírně pokročilí
• schopnost porozumět složitějším větám, které se vztahují k běžným námětům rozhovoru (cestování, doprava, orientace ve městě, nakupování, stravování, hobby, počasí aj.), i odbornějším tématům (internet, životopis, hledání zaměstnání aj.); k tématům se umět i vyjádřit slovem i písmem;
• znalost gramatiky: na úrovni mírně pokročilých, tj. základní gramatika se znalostí a používáním minulých časů (perfekta a préterita), tvořením vedlejších vět, infinitiv s zu atd. (viz. probraná gramatika v prvním díle učebnice Deutsch eins, zwei.)

Náplň kurzu: (B1)

• prohloubení  řečnických dovedností v kontextu probíraných témat (reálie německy mluvících zemí – cestování, zdraví, nemoci, vlastnosti, telefonování, trh práce ad.) Odlišnosti národních variant německého jazyka.
• práce s cizojazyčnými texty (porozumění neznámému textu – s výskytem běžné slovní zásoby, která se používá ve složitějším rozhovoru ve standardní formě jazyka  v německé, rakouské i švýcarské němčině apod.)
• procvičování v poslechových cvičeních (nácvik poslechu řeči z médií apod.)
• nácvik složitějších forem písemných dovedností (osobní i obchodní dopis, email se schopností vyjádření vlastních  zkušeností, dojmů a pocitů)


Pokročilí
Učebnice: materiály dodá lektor kurzu

Předpokládané znalosti: (B1/B2)
• středně pokročilí
• schopnost porozumět delším složitějším větám z oblasti běžných námětů k rozhovoru (práce, škola, volnočasové aktivity, sport, kultura apod.) i odbornějších témat (internet, životopis, hledání zaměstnání aj.); k tématům se umět vyjádřit slovem i písmem; schopnost reagovat na informace zjištěné z médií – televize, rozhlasu, internetu.
• znalost gramatiky: na úrovni středně pokročilých, tj. používání minulých časů (perfekta a préterita), tvoření vedlejších vět, infinitiv s zu, trpný rod, podmiňovací způsob.

Náplň kurzu: (B2)
• výuka formou komunikativní metody
• prohloubení pokročilých řečnických dovedností v kontextu probíraných témat (budou upřesněna po dohodě s účastníky kurzu)
• práce s cizojazyčnými texty (porozumění neznámému textu s výskytem složitější i odborné slovní zásoby, která se používá např. ve zpravodajství či hraných filmech ve standardní formě jazyka)
• nácvik složitějších forem písemných dovedností (schopnost napsat detailní text na téma, se kterým je student dobře obeznámen, nácvik argumentace a protiargumentace apod.)
• rozšiřování pokročilé gramatiky: konjunktivy, trpný rod, další významy způsobových sloves, budoucí čas, nepřímá řeč, další spojky a předložky, předložkové vazby sloves, podstatných a přídavných jmen; též po domluvě s účastníky kurzu

Kavárenská konverzace (různé úrovně) - tento netradiční kurz je určen všem studentům, kteří preferují výuku v malé skupince mimo prostředí školy (kurz je limitován pěti studenty). Výuka je zaměřená na konverzaci a rozšiřování slovní zásoby. Kurz je vhodný jak pro studenty, kteří si rádi povídají nad šálkem kávy či skleničkou vína, tak pro ty, kteří se ve školním prostředí a před větším množstvím spolužáků stydí mluvit (a těch je dost:). Výuka probíhá v pravidelný čas v některé z klidných kaváren v centru města.

Obchodní konverzace (různé úrovně) -  jak již název vypovídá, tento kurz je zaměřen na konverzaci v německém jazyce, která se bude "točit" okolo obchodu. Konverzační témata bude učitel volit po dohodě se studenty. Na hodinách se bude pracovat s rozličnými učebními materiály (kopie z učebnic, články, materiály stažené z internetu).

© 2019 Jazyková škola Strejc | webdesign: Agionet s.r.o.