Ruština

Začátečníci
Učebnice: Ruština nejen pro samouky

Náplň kurzu: A0
Kurz je zaměřen na komunikační situace a tématické okruhy z každodenního života (osobní názory, oblasti společenského života apod.). Na hodinách budete rozvíjet všechny jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní) a jazykové znalosti (gramatika, slovní zásoba, fonetika). Výuka komunikativní metodou. Důraz bude kladen na nácvik praktických komunikačních dovedností v rámci individuální, párové nebo skupinové práce. Kurz postupuje podle hlavního výukového materiálu.

Naučíte se: představit se a říci o sobě základní informace, mluvit o rodině a přátelích, říci co mám a co nemám, zeptat se kde někdo bydlí a dát svou adresu, zeptat se kolik je hodin a sdělit čas, mluvit o počasí, vyjmenovat měsíce a roční období, popsat své každodenní činnosti, popsat předmět, místo nebo osobu, popsat vzhled a mluvit o oblečení, domluvit se základním způsobem v obchodě a ještě mnohem více!

Falešní začátečníci
Učebnice: Ruština nejen pro samouky

Předpokládané znalosti:

• znalost azbuky
• schopnost porozumět velmi jednoduchým  větám, které se vztahují k samotnému studentovi, rodině, bydlení apod.

Náplň kurzu: (A1)
• výuka formou komunikativní metody
• prohloubení základních řečnických dovedností v kontextu probíraných témat (doprava, rodina, blahopřání, stravování ad.)
• práce s cizojazyčnými texty (porozumění neznámému textu – pohádky apod.)
• v učebnici od 5. lekce dále (přibližně do 15. lekce) – časování sloves, časování sloves pohybu, 1. a 2. pád podstatných jmen, slovesa být. a mít v ruštině ad.

 

Mírně pokročilí

Předpokládané znalosti:

• znalost azbuky
• schopnost porozumět a vyjádřit se k běžným konverzačním tématům

Náplň kurzu: Kurz je zaměřen na osvojování jazykových dovedností na mírně pokročilé úrovni. Cílem kurzu je zejména rozvíjení schopnosti studentů komunikovat v jednodušších situacích běžného života a ve vybraných situacích studijních / profesních. Rozšiřování slovní zásoby a rozvíjení dovedností potřebných k četbě textů je jedním z cílů kurzu. Konverzační témata: rodina, bydlení, volný čas, režim dne, cestování, ubytování, nakupování, lékařská péče, systém vzdělávání, studium na VŠ, zaměstnání, životní prostředí, reálie příslušných zemí.

 

Obchodní konverzace (různé úrovně) -  jak již název vypovídá, tento kurz je zaměřen na konverzaci v ruském jazyce, která se bude "točit" okolo obchodu. Konverzační témata bude učitel volit po dohodě se studenty. Na hodinách se bude pracovat s rozličnými učebními materiály (kopie z učebnic, články, materiály stažené z internetu).

© 2019 Jazyková škola Strejc | webdesign: Agionet s.r.o.