Popis kurzů - španělština

Španělština pro děti ve věku 10 - 12 let na úrovni A0/A1 - kurz je vhodný jak pro děti, které jsou španělštinou nepolíbené, tak pro děti, které se se španělštinou již krátce setkaly. Výuka probíhá v malé skupince (max. 6 studentů) pod vedením milé paní učitelky, která má s výukou dětí zkušenosti. Cílem kurzu je osvojit si základy španělského jazyka. Důraz bude kladen na správnou výslovnost a na rozvoj komunikačních dovedností. Po skončení kurzu by děti měly ovládat základní gramatiku a měly by být schopny jednodušší konverzace. Jelikož chceme, aby se děti na výuce cítily dobře, bude kurz veden přátelským, uvolněným způsobem. K výuce budeme používat učebnici Chicos chicas 1 (studenti busou potřebovat učebnici + pracovní sešit). Práci s učebnicí budeme doplňovat rozličnými doplňkovými učebními materiály.

A0 - začátečníci - V tomto kurzu budeme pracovat s učebnicí Aventura Nueva 1 s různými doplňkovými materiály. Kurz je určen pro úplné začátečníky, kteří se se španělštinou ještě nesetkali nebo znají maximálně výrazy typu ''Hasta la vista'' či ''Mañana''. Zájemci o výuku se naučí zvládat základní komunikaci zhruba v rámci následujících témat: v restauraci, na nádraží, doptání se na cestu, řešení jednoduchých problémů, počasí, rodina, záliby, jídlo, zdraví a nemoci, denní program, práce, popis místa, pozdravy, představení se, národnosti, zbarvy, dny, měsíce, počítání do 100, v gramatice pak: časování pravidelných a nepravidelných sloves v přítomném čase a pravidelných sloves se změnou v kořenu, budoucí čas (ir a plus infinitiv), ''tengo que plus infinitiv'', číslovky, osobní, vztažná zájmena, tázací zájmena, předložky místa, předložky ''a, de, en, para, con'', příslovce míry, určitý a neurčitý člen, rozdíl mezi slovesy ser/estar/hay, vyjádření děje v přítomnosti. Velká pozornost je v tomto kurzu věnována výslovnosti. Během hodiny bude dán prostor k vlastnímu vyjádření, budete procvičovat poslech, psaní i čtení. Důraz bude kladen na rozmanitost a zábavnost výuky, při které se procvičí všechny jazykové dovednosti. Po absolvování kurzu byste měli být schopní jednoduché komunikace a dorozumění v základních situacích. Kurz bude doplňován o rozličné výukové materiály dle uvážení učitele. Od studentů očekáváme pozitivní naladění a aktivní přístup k výuce.

A1 - falešní začátečníci - V tomto kurzu budeme pokračovat učebnicí Aventura 1 - zhruba od lekce č. 6. Kurz navazuje na začátečnický kurz a je vhodný i pro studenty, kteří se někdy v minulosti španělsky učili, ale kteří mají pocit, že již hodně zapomněli. Zájemci o výuku by již měli ovládat základní komunikaci v rámci následujících témat: pozdravy, představení se, národnosti, záliby, barvy, dny, měsíce, počítání do 100, jednoduchý popis předmětů a osob, orientace ve městě, základní frazeologie cestování, bydlení; v gramatice: členy, přivlastňovací zájmena, ukazovací zájmena; vyjádření děje v přítomnosti a budoucnosti. Kurz se bude věnovat komunikačním situacím a tematickým okruhům z každodenního života (osobní názory, oblasti společenského života apod.). Kurz systematicky rozvíjí všechny jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní) a jazykové znalosti (gramatika, slovní zásoba, fonetika). Výuka je vedena podle zásad komunikačního přístupu k výuce jazyků s důrazem na nácvik praktických komunikačních dovedností v rámci individuální, párové nebo skupinové práce. Velká pozornost je věnována výslovnosti. Během hodiny bude dán prostor k vlastnímu vyjádření, budete procvičovat poslech, psaní i čtení. Důraz bude kladen na rozmanitost a zábavnost výuky, při které se procvičí všechny jazykové dovednosti. V gramatice se naučíte používat: přítomný čas průběhový, předpřítomný čas, min. čas, rozkazovací způsob, podmiňovací způsob přítomný, přivlastňovací zájmena, slovesa ''ir'', ''venir'', ''volver'', ''llegar'' a rozdíl mezi použitím v češtině, stupňování př. jmen, vyjádření názoru, lítosti, omluvy, předložky por/para/hacia/hasta/desde, fráze ''a mi me gusta''. Z konverzačních témat se budete bavit např. o následujících: cestování, lidské tělo, nakupování, popis domu a bytu, oblečení, svátky a tradice, objednávání v restauraci, španělské reálie. Po absolvování kurzu byste měli být schopní jednoduché komunikace a dorozumění v základních situacích. Kurz bude doplňován o rozličné výukové materiály dle uvážení učitele. Od studentů očekáváme pozitivní naladění a aktivní přístup k výuce.

A2 - mírně pokročilí - V tomto kurzu budeme pracovat s učebnicí Aventura 2. Studenti, kteří se zapisují do tohoto kurzu, by se měli být schopni již poměrně plynule vyjadřovat k tématům, která jsou jim známá. Z gramatiky se očekává znalost přítomného času pravidelných i nepravidelných sloves, přítomného průběhového času, blízkého budoucího a složeného minulého času. Kurz se bude věnovat komunikačním situacím a tematickým okruhům z každodenního života (osobní názory, oblasti společenského života apod.). Kurz systematicky rozvíjí všechny jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní) a jazykové znalosti (gramatika, slovní zásoba, fonetika). Výuka je vedena podle zásad komunikačního přístupu k výuce jazyků s důrazem na nácvik praktických komunikačních dovedností v rámci individuální, párové nebo skupinové práce. Během hodiny bude dán prostor k vlastnímu vyjádření, budete procvičovat poslech, psaní i čtení. Důraz bude kladen na rozmanitost a zábavnost výuky, při které se procvičí všechny jazykové dovednosti. Z gramatiky proberete např. jednoduchý minulý čas (u pravidelných a nepravidelných sloves), neurčitá zájmena, ukazovací zájmena, samostatná přivlastňovací zájmena, stupňování přídavných jmen, slovesná vazba hay que + infinitivo, nahrazování přímého i nepřímého předmětu osobními zájmeny, podmínkové věty, kombinované používání minulých časů. Z témat narazíte např. na cestování, u lékaře, počasí, lidské tělo, nemoci, sport, zaměstnání, škola. Během školního roku dojde i na španělský film s titulky, písničky i krátká videa. Kurz bude doplňován o rozličné výukové materiály dle uvážení učitele. Od studentů očekáváme pozitivní naladění a aktivní přístup k výuce.

B1 - středně pokročilí - V tomto kurzu budeme pracovat s učebnicí Aventura 3 s podporou rozličných doplňkových materiálů. Kurz se bude věnovat komunikačním situacím a tematickým okruhům z každodenního života (osobní názory, oblasti společenského života apod.). Kurz systematicky rozvíjí všechny jazykové dovednosti (mluvení, poslech, čtení a psaní) a jazykové znalosti (gramatika, slovní zásoba, fonetika). Výuka je vedena podle zásad komunikačního přístupu k výuce jazyků s důrazem na nácvik praktických komunikačních dovedností v rámci individuální, párové nebo skupinové práce. Během hodiny bude dán prostor k vlastnímu vyjádření, budete procvičovat poslech, psaní i čtení. Kurz prohlubuje již získané dovednosti v oblasti gramatiky a rozvíjí složitější slovní zásobu. Důraz je kladen na ústní projev. Student, který se zapisuje do tohoto kurzu by měl ovládat základní gramatické jevy a být obeznámen s jevy pokročilými (Subjuntivo, Futuro perfecto, slovesné vazby, nepřímá řeč). Jeho slovní zásoba by mu měla umožnit porozumět i složitějším textům. Student by měl umět vyjadřovat své názory, pocity, souhlas či nesouhlas a diskutovat o tematických okruzích jemu známých. Důraz bude kladen na rozmanitost a zábavnost výuky, při které se procvičí všechny jazykové dovednosti. Kurz bude doplňován o rozličné výukové materiály dle uvážení učitele. Od studentů očekáváme pozitivní naladění a aktivní přístup k výuce.

B1/B2 - středně pokročilí - ONLINE KURZ - tento kurz je určen studentům, kteří si jsou svojí španělštinou již poměrně jisti. Očekává se, že studenti na úrovni B1/B2 dokáží diskutovat a vyjadřovat se k široké škále témat a jsou schopni obhájit svůj názor. Studenti by měli být schopni mluvit natolik plynule a spontánně, aby mohli případně vést běžný hovor s rodilými mluvčími. Probírají se složitější gramatické jevy nebo ty jevy, o kterých učitel zjistí, že dělají studentům problémy. U kurzu není předepsaná učebnice - lektorka bude k výuce používat vícero zdrojů. Výuka je zaměřena na konverzaci na rozličná témata, ke kterým bude představena příslušná slovní zásoba. Pozornost se věnuje ústnímu projevu, pracuje se s audio nahrávkami, youtube videy, krátkými filmy, aktuálními články, písničkami atd. Důraz bude kladen na rozmanitost a zábavnost výuky, při které se procvičí všechny jazykové dovednosti. Co se gramatiky týče, věnujeme se pouze jevům, u kterých během výuky zjistíme, že dělají studentům problémy. Výuka bude probíhat přes ZOOM, případně Skype (upřesníme před začátkem kurzu). Pro nejpřesnější zhodnocení svých znalostí doporučujeme osobní kontakt ve škole (při zápisech či v úředních hodinách), kde Vám poradíme s výběrem toho ''pravého'' kurzu pro Vás. Od studentů očekáváme pozitivní naladění a aktivní přístup k výuce.

B2/C1 - pokročilí - ONLINE KURZ - studenti na této úrovni se již umí vyjadřovat plynule a pohotově bez příliš zjevného hledání výrazů. Umí používat jazyk pružně a efektivně pro společenské a pracovní účely a zároveň zvládají přesně formulovat své myšlenky a názory a vhodně navazovat na příspěvky ostatních. Probírají se složitější gramatické jevy nebo ty jevy, o kterých učitel zjistí, že dělají studentům problémy. Výuka je zaměřena na konverzaci na rozličná témata, ke kterým bude představena příslušná slovní zásoba. Na hodinách budou rozebírány španělské texty, budeme si pouštět videa a audionahrávky a hrát didaktické hry. Důraz bude kladen na rozmanitost a zábavnost výuky, při které se procvičí všechny jazykové dovednosti. Výuka bude probíhat přes ZOOM, případně Skype (upřesníme před začátkem kurzu). Pro nejpřesnější zhodnocení svých znalostí doporučujeme osobní kontakt ve škole (při zápisech či v úředních hodinách), kde Vám poradíme s výběrem toho ''pravého'' kurzu pro Vás. Od studentů očekáváme pozitivní naladění a aktivní přístup k výuce.

© 2019 Jazyková škola Strejc | webdesign: Agionet s.r.o.