Španělština

Španělština pro děti ve věku 10 - 12 let na úrovni A0/A1 - kurz je vhodný jak pro děti, které jsou španělštinou nepolíbené, tak pro děti, které se se španělštinou již krátce setkaly. Výuka probíhá v malé skupince (max. 6 studentů) pod vedením milé paní učitelky, která má s výukou dětí zkušenosti. Cílem kurzu je osvojit si základy španělského jazyka. Důraz bude kladen na správnou výslovnost a na rozvoj komunikačních dovedností. Po skončení kurzu by děti měly ovládat základní gramatiku a měly by být schopny jednodušší konverzace. Jelikož chceme, aby se děti na výuce cítily dobře, bude kurz veden přátelským, uvolněným způsobem. K výuce budeme používat učebnici Chicos chicas 1 (studenti busou potřebovat učebnici + pracovní sešit). Práci s učebnicí budeme doplňovat rozličnými doplňkovými učebními materiály.

Začátečníci - tento kurz je určen pro úplné začátečníky, kteří se se španělštinou ještě nesetkali nebo znají maximálně výrazy typu ''Hasta la vista'' či ''Mañana''. Kurz je vede český učitel. V kurzu se naučíte základní gramatiku jako např. časování pravidelných a nepravidelných sloves v přítomném čase a pravidelných sloves se změnou v kořenu, budoucí čas (ir a plus infinitiv), ''tengo que plus infinitiv'', číslovky, osobní, vztažná zájmena, tázací zájmena, předložky místa, předložky ''a, de, en, para, con'', příslovce míry, určitý a neurčitý člen, rozdíl mezi slovesy ser/estar/hay, budete schopni se dorozumět v restauraci, na nádraží, doptat se na cestu, řešit jednoduché problémy, mluvit o počasí, rodině, zálibách, jídle, zdraví a nemocech, denním programu, práci, popsat místo, předmět atd. Budete hrát spoustu her a poslouchat španělské či latinskoamerické písně. K výuce se používá učebnice Aventura 1. V kurzu začátečníků se proberou lekce 1 – 5 (6).

Začátečníci plus - je označení pro začátečnický kurz, který začal v září a je možné se k němu v druhém (letním) semestru připojit. Studenti již nejsou úplnými začátečníky, jelikož mají za sebou půl roku výuky.

Falešní začátečníci - tento kurz navazuje na kurz začátečníků a je určen těm, kteří zvládnou gramatiku a konverzační témata z kurzu začátečníků - viz výše. V gramatice se budete učit: přítomný čas průběhový, předpřítomný čas, min. čas, rozkazovací způsob, podmiňovací způsob přítomný, přivlastňovací zájmena, slovesa ''ir'', ''venir'', ''volver'', ''llegar'' a rozdíl mezi použitím v češtině, stupňování př. jmen, vyjádření názoru, lítosti, omluvy, předložky por/para/hacia/hasta/desde, fráze ''a mi me gusta''. Z konverzačních témat se budete bavit o následujících: cestování, části těla, vyplňování oficiálních dokumentů, nakupování, popis domu a bytu, oblečení, svátky a tradice, objednávání v restauraci, uvidíte jeden španělský film s titulky, poslechnete si 3 písničky, se kterými budete pracovat, budete překládat krátké články a ještě mnohem více. K výuce se používá učebnice Aventura 1. V kurzu falešných začátečníků se proberou lekce 6 - 10.

Mírně pokročilí - tento kurz navazuje na kurz falešných začátečníků a je určen pro všechny, kteří se ve španělštině dokážou základně dorozumět. Student, který se zapisuje do tohoto kurzu, by se měl být schopen již poměrně plynule vyjadřovat k tématům, která jsou mu známá. Z gramatiky by měl ovládat přítomný čas pravidelných i nepravidelných sloves, přítomný průběhový čas, blízký budoucí a složený minulý čas. Používat se bude učebnice Aventura 2. Z gramatiky proberete např. jednoduchý minulý čas (u pravidelných a nepravidelných sloves), neurčitá zájmena, ukazovací zájmena, samostatná přivlastňovací zájmena, stupňování přídavných jmen, slovesná vazba hay que + infinitivo, nahrazování přímého i nepřímého předmětu osobními zájmeny, podmínkové věty, kombinované používání minulých časů. Z témat narazíte na cestování, u lékaře, počasí, lidské tělo, nemoci, sport, nálady, škola. Během školního roku dojde i na nějaký ten španělský film s titulky, písničku i krátká videa.

Středně pokročilí – kurz pro středně pokročilé může vést buď český učitel, nebo rodilý mluvčí. V případě, že kurz vede český učitel, pracuje se s učebnicí Nuevo Ven 2 či Aventura 2/3. Rodilý mluvčí používá vlastní výukové materiály. Kurz otevíráme pro ty z Vás, kteří se již ve španělštině plynule vyjadřujete. Kurz prohlubuje již získané dovednosti v oblasti gramatiky a rozvíjí složitější slovní zásobu. Důraz je kladen na ústní projev. Student, který se zapisuje do tohoto kurzu by měl ovládat základní gramatické jevy a být obeznámen s jevy pokročilými (Subjuntivo, Futuro perfecto, slovesné vazby, nepřímá řeč). Jeho slovní zásoba by mu měla umožnit porozumět i složitějším textům. Student by měl umět vyjadřovat své názory, pocity, souhlas či nesouhlas a diskutovat o tematických okruzích jemu známých.

Kavárenská konverzace (různé úrovně) -  tento netradiční kurz je určen všem studentům, kteří preferují výuku v malé skupince mimo prostředí školy (kurz je limitován pěti studenty). Kurzy vede rodilý mluvčí a výuka je zaměřena na konverzaci a rozšiřování slovní zásoby. Kurz je vhodný jak pro studenty, kteří si rádi povídají nad šálkem kávy či skleničkou vína, tak pro ty, kteří se ve školním prostředí a před větším množstvím spolužáků stydí mluvit (a těch je dost:). Výuka probíhá v pravidelný čas v některé z klidných kaváren v centru města.

© 2019 Jazyková škola Strejc | webdesign: Agionet s.r.o.